تحلیل های غیر خطی

تحلیل های غیر خطی

آموزش نرم افزار اپنسیس (opensees) در مفسر پایتون
آموزش آباکوس ژئوتکنیک
روش های بهسازی خاک
ورکشاپ تخصصی روش های نوین تحلیل استاتیکی غیر خطی به روش های Modal Pushover و Adaptive Pushover
آموزش آباکوس ژئوتکنیک
ورکشاپ تخصصی روش های نوین تحلیل استاتیکی غیر خطی به روش های Modal Pushover و Adaptive Pushover
© کپی رایت 1398 - عمران زاگرس