دوره ها و رویداد های آموزشی

دوره های تخصصی

  • دوره های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، ژئوتکنیک و خاک
  • دوره های مرتبط با بازار کار

ورکشاپ های تخصصی

شرکت در ورکشاپ های در حال برگزاری و مشاهده و خرید ورکشاپ های برگزار شده

محصولات آموزشی

دسترسی به محصولات آموزشی :

  • فیلم دوره های برگزار شده
  • فیلم ورکشاپ های برگزار شده
  • ایبوک ها و مقالات تخصصی ژورنال های معتبر
  • ترجمه تخصصی مجموعه عمران زاگرس

بازدید های کارگاهی

همایش های تخصصی

© کپی رایت 1398 - عمران زاگرس