پرفورم (PERFORM 3D)

پرفورم (Perform 3D)

آموزش بهسازی لرزه ای و طراحی عملکردی
ورکشاپ تخصصی روش های نوین تحلیل استاتیکی غیر خطی به روش های Modal Pushover و Adaptive Pushover
آموزش بهسازی لرزه ای و طراحی عملکردی
ورکشاپ تخصصی روش های نوین تحلیل استاتیکی غیر خطی به روش های Modal Pushover و Adaptive Pushover
آموزش بهسازی لرزه ای و طراحی عملکردی
آموزش نرم افزار Perform 3D
© کپی رایت 1398 - عمران زاگرس