پرفورم (PERFORM 3D)

پرفورم (Perform 3D)

دوره طراحی انواع سقف و دال
دوره طراحی انواع سقف و دال
آموزش بهسازی لرزه ای و طراحی عملکردی
In, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دوره طراحی عملکردی و تحلیل های غیر خطی در سه نرم افزار SAP 2000 و Perform 3D و SeismoStruct

دوره طراحی انواع سقف و دال
دوره طراحی انواع سقف و دال
آموزش بهسازی لرزه ای و طراحی عملکردی
In, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دوره طراحی عملکردی و تحلیل های غیر خطی در سه نرم افزار SAP 2000 و Perform 3D و SeismoStruct

آموزش بهسازی لرزه ای و طراحی عملکردی
In, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دوره طراحی عملکردی و تحلیل های غیر خطی در سه نرم افزار SAP 2000 و Perform 3D و SeismoStruct

© کپی رایت 1398 - عمران زاگرس