آموزش تخصصی تحلیل خرابی پیش رونده

آموزش تخصصی تحلیل خرابی پیش رونده در نرم افزار های SAP 2000 و  Perform 3D

در این ورکشاپ تحلیل خرابی پیش رونده در نرم افزار های SAP 2000 و  Perform 3D توسط مهندس کسری ناصری در موسسه عمران زاگرس ارائه می شود.

لینک ثبت نام: https://www.omranzs.com/product/%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d9%88/

© کپی رایت 1398 - عمران زاگرس